Cursul îşi propune să asigure absolvenţilor cunoştinţe, deprinderi şi competenţe de maximă actualitate în domeniul ameliorării plantelor şi producerii de sămânţă prin accentuata orientare către dezvoltarea metodelor moderne de ameliorare a plantelor şi tehnologiilor performante de producere a seminţelor, care să permită obţinerea unor producţii agricole competitive şi încadrate în standardele europene de calitate.
Cursul de consultanță agricolă are ca obiectiv general însușirea de către studenți a cunoștințelor teoretice și practice cu privire la consultanța agricolă, ca instrument de lucru folosit pentru a acorda ajutor în identificarea și rezolvarea problemelor, în atingerea de obiective şi îndeplinirea de sarcini.
Familiarizarea studenților cu privire la conținutul situaţiilor finaciare specifice contabilităţii, cu scopul cunoaşterii situaţiei de ansamblu din unităţile patrimoniale şi alegerii variantei optime pentru bunul mers al activităţii
Aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul contabilităţii, înţelegerea conceptelor, principiilor de bază aplicate, noţiuni referitoare la patrimonial unei societăţi, modul de efectuare a analizei contabile, planul general de conturi.
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea situaţiilor finaciare pe care orice unitate patrimonială trebuie să le raporteze, a indicatorilor economico-financiari specifici contabilităţii.
Cursul are ca obiectiv obtinerea de furaje de origine vegetala pentru animale
Cursul de Fitotehnie transmite studenţilor principalele elemente tehnologice, specifice fiecărei plante de cultură mare, în corelaţie cu particularităţile biologice şi cerinţele acestora faţă de factorii de vegetaţie. Cunoaşterea factorilor care influenţează şi determină nivelul producţiei şi calitatea acesteia.
Cursul ofera studentilor notiuni despre managementul si gestionarea personalului dintr-o organizatie, cultura organizationala, recrutarea si selectarea personalului, evaluarea performantelor profesionale si pregatirea si dezvoltarea profesionala.
Cunoaşterea aspectelor de ordin general privind cultura viţei-de-vie, și anume: însemnătatea economică a culturii viţei-de-vie; măsuri necesare dezvoltării viticulturii româneşti; ecologia viţei-de-vie, biologia viţei-de-vie; metode de înmulţire la viţa-de-vie; înfiinţarea plantaţiilor şi întreţinerea lor în primii ani de la plantare; agrotehnica plantaţiilor aflate în producţie, în vederea aplicării cunoştinţelor în practică, în condiţii de competitivitate şi de eficienţă economică.